Od zamestnancov k podnikateľom

Sedím vo firme a manažéri sa sťažujú, že majstri nie sú majstrami, ktorí by sami objavovali chyby a príležitosti na zlepšenie procesov, ktoré riadia. A podobne sa správajú aj ich podriadení – pasívne čakajú na príkazy, chránia si svoje normy a nehľadajú spôsoby, ako robiť prácu lepšie a zarobiť viac peňazí pre seba i pre firmu. Neskôr sa mi majiteľ firmy sťažuje na manažérov, ktorí chcú, aby im definoval ciele a oni si definujú bonusy, ktoré za ich splnenie dostanú. Všetci sa správajú ako zamestnanci – chodia do práce, plnia dohodnuté ciele a dostávajú za ne odmeny. Keď sa ciele neplnia, tak sa aktivita zvýši – väčšinou sa hľadajú “objektívne” dôvody prečo to nebolo možné – hrozní zákazníci, ktorí si neustále niečo vymýšľajú, vedľajšie oddelenie, ktoré nerozumie svojej práci, zlí konkurenti, ktorí nám podrážajú nohy, atď. Keď sa ich spýtate, o koľko by vedeli zvýšiť svoj výkon, povedia 2,5% a spočítajú si za to bonus. Nenájde sa žiaden odvážny podnikateľ, ktorý by povedal, že zvýši výkon o 1000% a bude „obúvať celý svet.“

Sú to ľudia, ktorí chodia do zamestnania, majú radi istotu a stabilitu, boja sa rizika a zmeny. Namiesto objavovania nových príležitostí míňajú veľa času na udržanie si svojej pozície. Vyhýbajú sa chybám, výzvam a veľkým projektom, venujú veľa času zdôvodňovaniu toho, aké je všetko zložité a ťažké. Toľko zamestnanci – sú zamestnaní množstvom práce, niekedy až tak, že nemajú čas objavovať nové šance a zarábať peniaze.

A čo podnikatelia?

Základným princípom podnikania je vytváranie hodnoty.

Hodnota pre zákazníka = Benefity / Náklady

obr1

Na osobnej úrovni disponuje človek určitými znalosťami a schopnosťami, ktoré rozvíja s pomocou svojich partnerov a činností, ktorými vytvára pridanú hodnotu. Niekto vytvorí za hodinu hodnotu 100 euro a iný 1000 alebo 10000. Hodnota však vzniká až v momente, keď ju odoberie zákazník a zaplatí za ňu. Hodnota teda musí byť zákazníkovi komunikovaná a doručená.

V mnohých firmách majú problém, ako merať znalosti svojich spolupracovníkov. Často ich posielajú na rôzne školenia, vyžadujú od nich testy a certifikáty. Jediným merítkom znalostí je však zase iba pridaná hodnota, vytvorená v konkrétnej akcií. Človek predsa nechodí na školenia o zlepšovaní alebo inováciách preto, aby poznal jednotlivé techniky a metodiky, ale aby s ich pomocou vytváral hodnotu v čase. Dá sa táto hodnota merať? Samozrejme – cez hodnotu zlepšení a inovácii, ktoré tento človek vytvoril a cez hodnotu aktivít, ktoré urobili ďalší ľudia v podniku, ktorých to naučil.

Eli Goldratt, fyzik a autor Teórie obmedzení hovoril, že netreba robiť veľa vecí, stačí vedieť kam vložiť páku, aby bol účinok čo najväčší. Čo by sa teda malo v podniku merať? Na podnikovej úrovni zaujímajú asi majiteľov čísla, ktoré hovoria o ziskovosti, rentabilite a cash flow. Na prevádzkovej úrovni sú tiež tri ukazovatele:

1. Prietok – pridaná hodnota vytvorená v systéme za jednotku času

2. Zásoby – peniaze, ktoré nám ležia na ploche na vytváranie prietoku (inventár)

3. Prevádzkové náklady – peniaze, ktoré vkladáme do systému na vytváranie prietoku

Ako sa teda rozhoduje podnikateľ? Zvýšil som prietok? Znížil som zásoby? Redukoval som prevádzkové náklady? Ale pozor! Nie na mojom pracovisku alebo v mojom oddelení, ale v celom podniku. Podnikateľ premýšľa za celý podnik. Nemôže urobiť lokálne zlepšenie, ktoré poškodí celý systém (a koľko takých „zlepšení“ sa denne robí a ešte sa aj za ne vyplácajú odmeny!). Musí vidieť celý hodnotový tok a nie iba hranice svojho oddelenia (aké výstižné slovo používame v podnikoch na oddeľovanie ľudí).

Z čoho sú zúfalí mnohí majitelia firiem?

1. Ako vtiahnuť zamestnancov vo zmien a rozvoja podniku? Nuž, zamestnanci chodia do práce a podnikatelia podnikajú. Zamestnanci väčšinou nevidia celok (podnikateľský model), ale iba jeho časť. A za fungovanie tejto časti sú aj odmeňovaní.

2. Prečo to mojich zamestnancov nebaví tak ako mňa? Ako ich motivovať? Treba im ukázať celok a riadiť celý podnikateľský model – v procese, vo firme aj v spolupráci v sieti s partnermi. Podnikateľské modely otvárajú oči, učia ľudí vidieť ako sa míňajú a zarábajú peniaze.

3. Prečo sa moji zamestnanci nesprávajú ako podnikatelia? Lebo to doposiaľ nikto od nich nechcel a ani ich to nikto nenaučil. Chodia do práce, plnia zadané úlohy, vedia čo a ako majú robiť a dostávajú za to peniaze. Len malá časť z nich vie prečo to vlastne robia a aký to má celé zmysel. Nikdy nevideli celý podnikateľský model a ani nemali a nerozvíjali svoj osobný podnikateľský model. Zaradili ich do oddelenia na danú pozíciu a oni tam zodpovedne plnia svoju úlohu.

Podnikateľ je iný typ spolupracovníka ako zamestnanec. Má rozvinuté predovšetkým tieto schopnosti:

1. Proaktivita a schopnosť vidieť problémy ako príležitosti

2. Silná schopnosť prekonávať prekážky a nehľadať dôvody, prečo niečo nie je možné.

3. Vidí celok, premýšľa a koná v biznis modeloch

4. Inovátor, ktorý sa pozerá na veci inak a snaží sa neustále zvyšovať hodnotu pre svojho zákazníka – na osobnej úrovni, v procese aj na úrovni firmy.

5. Je vytrvalý, neúspechy premieňa na úspechy, opravuje chyby a učí sa z nich, keď mu druhí hovoria, že je to nemožné, tak to určite skúsi a skúša to dovtedy, kým to nefunguje.

6. Má odvahu experimentovať a ísť do rizika, má zodpovednosť za výsledky a schopnosť niesť následky za chyby.

7. Má silnú realizačnú schopnosť, doťahuje veci do konca.

8. Má silnú energiu a dokáže energetizovať a strhnúť aj ľudí okolo seba.

9. Vie robiť rozhodnutia, vtedy, kedy sú potrebné aj keď z nich majú vśetci ostatní strach.

10. Obklopuje sa ľuďmi ako je on sám a tým dáva firme schopnosť prekonávať krízy a žiť dlhý a kvalitný život.

Často diskutujeme o tom, či môže mať tieto všetky vlastnosti jeden človek a či sa taký musí narodiť, alebo je možné tieto schopnosti rozvíjať a učiť sa ich. Spoznal som desiatky úspešných podnikateľov a mali tieto schopnosti – niektoré rozvinuté viac, niektoré menej. Väčšinu vecí sa naučili – v konkrétnych projektoch a v podnikaní. Stretávam ich každý týždeň, diskutujeme spolu a riešime problémy, ich firiem – odstraňovanie medzičlánkov v predaji, organizáciu firmy, nástupcov, nové produkty, služby a biznis modely, obchod, marketing a ďalšie veci – v našej Podnikateľskej univerzite.

Podnikanie je predovšetkým o schopnosti urobiť akciu, krok, dosiahnuť výsledok a štúdium na univerzite je väčšinou o popisovaní a plánovaní týchto krokov. Mnohé učebnice o manažmente a podnikaní vychádzajú z podnikateľských príbehov z minulosti, ale dnešná doba sa výrazne zmenila. Niektoré teórie o strategickom manažmente, marketingu, riadení podniku ako stroja, podnikateľských plánoch a inováciách sú dnes skôr na škodu ako na úžitok podnikateľa a možno je lepšie o nich nevedieť, ako podľa nich postupovať.

Svet sa mení, musíme sa zmeniť aj my

 • Ešte nikdy v histórii neprebiehali zmeny v biznise tak rýchlo ako dnes – je to dané vývojom nových technológií, materiálov, rýchlou komercionalizáciou výsledkov výskum a odstraňovaním bariér pre podnikanie (komunikácia a spolupráca na internete, open source).
 • Zákazník si môže vyberať z obrovského množstva ponúk a tradičné metódy prieskumu jeho preferencií zlyhávajú – nie je dôležité čo zákazník hovorí alebo píše do dotazníkov, dôležité je to, čo skutočne urobí – aký výrobok alebo službu si kúpi.
 • Metódy a postupy, ktoré včera fungovali dnes zlyhávajú, prípadové štúdie a príklady zo školy už neplatia – sme nútení riešiť situácie, pre ktoré nám chýbajú vzorce, modely, postupy a algoritmy. Musíme ich vymyslieť v danej situácii a rýchlejšie ako naši konkurenti.
 • Tradičné podnikateľské modely sa rúcajú – nastupuje kustomizácia a individualizácia riešení pre zákazníkov, ktoré sa stále lepšie zvládajú systémom samoobsluhy, ako zložitými analýzami a prognózami, radikálne sa odstraňujú medzičlánky a sprostredkovatelia, ktorí nedostatočne pridávajú hodnotu a iba predlžujú čas. Načo je obchodná alebo dílerská sieť, ktorá spotrebuje 50% z ceny produktu a nie je schopná zákazníkovi odkomunikovať jeho skutočnú hodnotu?
 • Menia sa ľudia – ich preferencie, životný štýl, hodnotová orientácia, prístup k nakupovaniu i k práci, ich motivácia. Prejavuje sa u nich túžba po slobode a dôvere, strach z manipulácie a podvodov, potreba kupovať poctivé veci od poctivých podnikateľov.
 • Súčasný spôsob riadenia ekonomiky a podnikov sa ukazuje ako neudržateľný a postupne vedie ku kolapsu, ktorý prinesie nový systém a novú kvalitu, na ktoré sa musíme pripravovať už dnes – t.j. spoznávať nové trendy a príležitosti a hľadať nové spôsoby riešenia problémov.

Ak človek skúma rôzne profesie, tak zistí, že na to, aby mohol niekto robiť lekára, musí študovať 6 rokov a potom ho čakajú ďalšie roky atestácie. Podobne sú na tom právnici, učitelia, projektanti a pod. Sú však dve profesie, ktoré nemajú definované ani kvalifikačné predpoklady a nemajú ani systém prípravy – politici a podnikatelia.

milan

Jan Antonín Baťa pred rokmi hovoril o potrebe vytvoriť Podnikateľskú univerzitu, ktorá bude pripravovať podnikateľov a tí budú vytvárať pracovné miesta. Pred rokmi sme s profesorom Milanom Zeleným z Fordham University New York začali koncipovať základné princípy takejto školy:

 • Študenti podnikajú a jednotlivé učebné predmety rozvíjajú ich podnikanie, učí sa teda akciou, praxou a nie ich popisom a teóriou.
 • Hodnotenie študentov nie je podľa toho, ako dobre odpovedajú na otázky profesora, ale ako dobre beží ich biznis.
 • Namiesto klasických profesorov vyučujú hlavne podnikatelia.
 • Väčšina výučby prebieha priamo vo firmách.
 • Učí sa riešením reálnych podnikateľských problémov – formou workhsopov, projektov, diskusií a kaučingu.
 • Dôležitou súčasťou Podnikateľskej univerzity je vzájomné prepájanie podnikateľov a ich podnikov, spolupráca s výskumom, školami, dizajnérmi a pod.
 • Hlavnou kostrou výučby je hľadanie a ladenie podnikateľského modelu – trhy, zákazníci a príležitosti, hodnotová ponuka a inovácie, doručenie a komunikácia hodnoty pre zákazníka, organizácia procesov v podniku, vedenie seba a spolupracovníkov, vytváranie partnerských sietí, riadenie financií v podniku, budovanie vlastnej kultúry, rozvoj ľudí, nový leadership, obchod, marketing,  a pod.

V posledných 3 rokoch sme pod hlavičkou IPA Slovakia spustili prvé dve skupiny dvojročného štúdia na takejto škole. Prihlásili sa majitelia výrobných, vývojových, obchodných, poľnohospodárskych firiem aj firiem z oblasti služieb, manažéri z medzinárodných a domácich firiem. Pridáte sa aj vy?

http://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/podnikatelska-univerzita-2014

PU

 

3. 10. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka