AGROKRUH aby „BIO“ naozaj žilo

Systém AgroKruh je prakticky realizovateľná podoba ideálu trvalej udržateľnosti postavenej na priamej, obojstranne výhodnej spolupráci, medzi spotrebiteľom a pestovateľom, na dosiahnutí a dlhodobom udržani spoločného záujmu, ktorým je celoročná dostupnosť čerstvej, druhovo pestrej a biologicky hodnotnej zeleniny za spravodlivú cenu.

Pestovateľ vkladá na dosiahnutie tohto cieľa:

 1. pôdu (2 ha)
 2. pracovný čas (cca 2400 hodín za rok)
 3. znáša priame materiálové a prevádzkové náklady (osiva, energia, pomocný materiál, cca 8000 EUR/rok)
 4. znáša 50% rizika „BIO“ ideálu.

Spotrebiteľ vkladá na dosiahnutie tohto cieľa:

 1. 1. členský vklad na vytvorenie štartovacieho kapitálu potrebného na investície do technológie systému AgroKruh (1000 EUR na člena pri 60 člennej skupine odberateľov)
 2. znáša 50% rizika „BIO“ ideálu.

Zdôvodnenie

Ekologický ohľaduplný spôsob pestovania zeleniny, v agroklimatický vhodných lokalitách, sa stáva ekonomicky výhodným až po 5-10 rokoch od začiatku jeho realizácie.

Prechodné obdobie je náročné na psychickú a fyzickú námahu, odborné vedomosti a praktickú zručnosť. Zvládnutie počiatočných ťažkosti, ako aj dlhodobo udržanie želateľného stavu je predmetom agrotechnického riešenia v systéme AgroKruh.

Dlhodobá udržateľnosť celoročnej dostupnosti čerstvej , druhovo pestrej, biologicky hodnotnej a cenovo dostupnej zeleniny vyžaduje vytváranie „kruhu spotrebiteľov“ okolo svojho pestovateľa. Odovzdaním časti svojej energie, dostatočne silný kruh spotrebiteľov, dokáže dostatočne silno ochrániť svojho pestovateľa pred nepriazňou ľudí a počasia. V hmotnej podobe to vyžaduje vytvoriť dostatočný investičný kapitál na vybudovanie bezpečného a spoľahlivého technického spôsobu zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti, už spomínaného spoločného záujmu – celoročnej dostupnosti, čerstvej, druhovo pestrej a biologicky hodnotnej zeleniny, drobného ovocia a byliniek, za spravodlivú cenu.

Na zhutnenej, biologicky polomŕtvej a zaburinenej pôde, len dobre chcenie nestačí. Je to hmotný problém a vyžaduje hmotnú pomoc.

V podstate sú 3 možnosti:

 1. Reálnu „BIO“ kvalitu zeleniny, môžete dosiahnuť, len ak si ju budete pestovať sami. Na to potrebujete, vhodnú lokalitu, dostatočné vedomosti o pestovaní zeleniny, dostatok času na vykonanie potrebných úkonov v správnom agrotechnickom termíne a dostatok telesnej i duševnej sily na zmierenie sa zo skutočnosťou, že to čo zasejem a vysadím ešte neznamená že aj budem zbierať.
 2. Reálnu „BIO“ kvalitu zeleniny je možné dosiahnuť aj spojením síl pestovateľa a spotrebiteľov. Aj v tomto prípade je na to potrebné nájsť vhodnú lokalitu, mať dostatočné vedomosti o pestovaní zeleniny, dostatok času na vykonanie potrebných úkonov v správnom agrotechnickom termíne. Tu je to však už starosť pestovateľa. Spotrebitelia a pestovateľ si však rozdelia rovnakým dielom rizika „BIO“ ideálu. Pričom samotný spotrebiteľ prakticky znáša len svoj vlastný podiel z celkových 50% podielu mieru rizika, ktorú znášajú spotrebitelia ako skupina.
 3. Takmer nereálnu „BIO“ kvalitu zeleninu Vám ponúka predavač, ktorý ju len predáva, a doslova naivita je kupovať si „BIO“ zeleninu v hyper – supermarketoch.

Postupnosť krokov

 1. Na začiatku budovania skupiny spotrebiteľov v systéme AgroKruh, je potrebné naplánovať svoju individuálnu spotrebu jednotlivých druhov zeleniny. Na tento účel je vypracovaný plánovací kalendár, ktorý je súčasťou tejto prílohy.
 2. Po združení dostatočného počtu záujemcov (suma plánovanej spotreby zeleniny dosiahne čiastku min 20 000 EUR) sa potencionálny záujemci – spotrebitelia, stretnú u nás na farme, so svojim potencionálnym pestovateľom a dohodnú sa na podrobnostiach.
 3. Až potom keď dôjde k dohode, medzi pestovateľom a spotrebiteľmi, nastupuje potreba združenia finančných prostriedkov a formálna úprava legálnej podoby zabezpečenia realizácie spoločného zámeru – celoročnej dostupnosti čerstvej, druhovo pestrej, biologicky a nutrične hodnotnej zeleniny za spravodlivú cenu.

16. 1. 2014

Téma članku: Príroda a ekológia

Autor: Ján Šlinský

Od svojho presvedčenia, že zelenina ako zdraviu prospešná a nenahraditeľná zložka výživy človeka nesmie byť pestovaná s použitím jedov, hrubej sily a bezcitnej vypočítavosti . A kráčam k vytvoreniu duplikovateľného, trvalo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Príroda a ekológia